KMU Treu­hand und Revi­si­ons AG

Team Zürich

Martin Huwi­ler

Direk­tor
dipl. Wirt­schafts­prü­fer,
lic. oec. HSG Univer­si­tät St. Gallen
zuge­las­se­ner Revisionsexperte

Tele­fon +41 44 377 54 99
martin.huwiler@kmu-treurevi.ch

Adria­no Marietta

Vize­di­rek­tor
dipl. Treuhandexperte
Mandats­lei­ter Treuhand

Tele­fon +41 44 377 54 99
adriano.marietta@kmu-treurevi.ch

Mario Salis

Kunden­be­ra­ter
Fach­mann im Finanz- und Rechnungs­wesen mit eidg. Fachausweis

Tele­fon +41 44 377 54 99
mario.salis@kmu-treurevi.ch

Ueli Schor

Kunden­be­ra­ter

Tele­fon +41 44 377 54 99
ueli.schor@kmu-treurevi.ch

Reto Groh­mann

Unter­neh­mens­be­ra­ter Ostschweiz
dipl. Hotel­ma­na­ger NDS HF
dipl. Hôte­lier-Restau­ra­teur HF SHL
CAS Immo­bi­li­en­be­wer­tung FHS
CAS Manage­ment der Unter­neh­mens­nach­fol­ge HWZ

Tele­fon +41 44 377 54 99
reto.grohmann@kmu-treurevi.ch

Mirco Held

Unter­neh­mens­be­ra­ter Ostschweiz
dipl. Hôte­lier-Restau­ra­teur HF
Bsc Betriebs­öko­no­mie FH

Tele­fon +41 44 377 54 99
mirco.held@kmu-treurevi.ch

Elia­na Caraci

Mandats­lei­te­rin Treu­hand
Fach­frau im Finanz- und Rechnungs­wesen mit eidg. Fachausweis

Tele­fon +41 44 377 54 99
eliana.caraci@kmu-treurevi.ch

Ilaria Sorren­ti­no

Sach­be­ar­bei­te­rin

Tele­fon +41 44 377 54 99
zuerich@kmu-treurevi.ch

Halim Chou­keir

Sach­be­ar­bei­ter

Tele­fon +41 44 377 54 99
halim.choukeir@kmu-treurevi.ch

Jasmi­ne Hört

Assi­sten­tin

Tele­fon +41 44 377 54 99
zuerich@kmu-treurevi.ch