KMU Treu­hand und Revi­si­ons AG

Team Trame­lan

Jean-Louis Donzé

Stand­ort­lei­ter
Fach­mann im Finanz- und Rechnungs­wesen mit eidg. Fachausweis

Tele­fon +41 32 951 32 78
jean-louis.donze@pme-fidurevi.ch

Clau­de Babey

Stv. Stand­ort­lei­ter
Betriebs­öko­nom HWV/FH

Tele­fon +41 32 951 32 78
claude.babey@pme-fidurevi.ch

Xavier Dubo­is

Sach­be­ar­bei­ter | Bera­ter GastroTime

Tele­fon +41 32 951 32 78
tramelan@pme-fidurevi.ch

 

Noémie Girar­din

Mandats­lei­te­rin Treu­hand & Finan­zen
BSc Wirt­schafts­recht HES-SO

Tele­fon +41 32 951 32 78
tramelan@pme-fidurevi.ch