KMU Treu­hand und Revi­si­ons AG

Team St. Gallen

Benja­min Schreiber

Stand­ort­lei­ter
Dipl. Wirt­schafts­prü­fer

Tele­fon +41 71 274 95 96
benjamin.schreiber@kmu-treurevi.ch

Ingrid Brüh­wi­ler

Stv. Stand­ort­lei­te­rin
Treu­hän­de­rin mit eidg. Fachausweis

Tele­fon +41 71 274 95 96
ingrid.bruehwiler@kmu-treurevi.ch

Markus Koster

Mandats­lei­ter Treu­hand & Finan­zen
Dipl. Exper­te in Rechnungs­wesen und Controlling

Tele­fon +41 71 274 95 96
markus.koster@kmu-treurevi.ch

Anita Pulat

Mandats­lei­te­rin Treu­hand & Finan­zen 
Treu­hän­de­rin mit eidg. Fachausweis

Tele­fon +41 71 274 95 96
anita.pulat@kmu-treurevi.ch

Brigit­te Rüegger

Mandats­lei­te­rin Treu­hand & Finan­zen 
Treu­hän­de­rin mit eidg. Fachausweis

Tele­fon +41 71 274 95 96
brigitte.rueegger@kmu-treurevi.ch

Silke Kaff­rell

Mandats­lei­te­rin Treu­hand & Finan­zen
Fach­frau Finanz- und Rechnungs­wesen mit eidg. Fachausweis

Tele­fon +41 71 274 95 96
silke.kaffrell@kmu-treurevi.ch

Peter Leisi­bach

Sach­be­ar­bei­ter

Tele­fon +41 71 274 95 96
peter.leisibach@kmu-treurevi.ch

Ramo­na Keigel

Sach­be­ar­bei­te­rin

Tele­fon +41 71 274 95 96
ramona.keigel@kmu-treurevi.ch

Lilya­na Grozdenina

Sach­be­ar­bei­te­rin 

Tele­fon +41 71 274 95 96
lilyana.grozdenina@kmu-treurevi.ch

Nadi­ne Beusch

Sach­be­ar­bei­te­rin 

Tele­fon +41 71 274 95 96
nadine.beusch@kmu-treurevi.ch

Ange­li­na Sulzer

Mandats­lei­te­rin Steu­ern
MWST Exper­tin FH
Dipl. Steu­er­be­ra­te­rin NDS HF

Tele­fon +41 71 274 95 96
angelina.sulzer@kmu-treurevi.ch

Marlen Bränd­le

Assi­sten­tin Standortleiter

Tele­fon +41 71 274 95 96
marlene.braendle@kmu-treurevi.ch