KMU Treu­hand und Revi­si­ons AG

Team Chur

Benja­min Schreiber

Stand­ort­lei­ter
Dipl. Wirt­schafts­prü­fer

Tele­fon +41 81 254 73 80
benjamin.schreiber@kmu-treurevi.ch

Urban Augu­stin

Stv. Stand­ort­lei­ter
Eidg. Dipl. Hotelier/Restaurateur HF/SHL

Tele­fon +41 81 254 73 95
urban.augustin@kmu-treurevi.ch

Olivia Mais­sen

Mandats­lei­te­rin Treu­hand & Finan­zen
Treu­hän­de­rin mit eidg. Fachausweis

Tele­fon +41 81 254 73 93
olivia.maissen@kmu-treurevi.ch

Moni­que Willi 

Mandats­lei­te­rin Treu­hand & Finan­zen                Dipl. Betriebs­öko­no­min FH

Tele­fon +41 81 254 73 92                            monique.willi@kmu-treurevi.ch

Ursu­la Waldburger

Fach­be­reichs­lei­te­rin Steu­ern
Dipl. Steu­er­ex­per­tin
CAS FH in Swiss VAT/MWST

Tele­fon +41 81 254 73 80

ursula.waldburger@kmu-treurevi.ch

Bigna Grisch­ott

Sach­be­ar­bei­te­rin

Tele­fon +41 81 254 73 91                                  bigna.grischott@kmu-treurevi.ch

Lea Alig-Flury

Sach­be­ar­bei­te­rin

Tele­fon +41 81 254 73 94                                  lea.alig-flury@kmu-treurevi.ch