KMU Treu­hand und Revi­si­ons AG

Team Brig

Norbert Imhas­ly

Mandats­lei­ter
Treu­hän­der mit eidg. Fach­aus­weis
zuge­las­se­ner Revisor

Tele­fon 027 948 08 18
norbert.imhasly@kmu-treurevi.ch

Stefan Plan­che

Mandats­lei­ter
Buch­hal­ter mit eidg. Fach­aus­weis
zuge­las­se­ner Revisor

Tele­fon 027 948 08 18
stefan.planche@kmu-treurevi.ch

Phil­ipp Pfammatter

Mandats­lei­ter
Dipl. Wirt­schafts­prü­fer
zuge­las­se­ner Revisionsexperte

Tele­fon 027 948 08 18
philipp.pfammatter@kmu-treurevi.ch

Michel Zumober­haus

Mandats­lei­ter
Dipl. Wirt­schafts­prü­fer
zuge­las­se­ner Revisionsexperte

Tele­fon 027 948 08 18
michel.zumoberhaus@kmu-treurevi.ch

Norma Imhas­ly

Sach­be­ar­bei­te­rin

Tele­fon 027 948 08 18
norma.imhasly@kmu-treurevi.ch

Simo­ne Unold 

Sach­be­ar­bei­te­rin

Tele­fon 027 948 08 18
simone.unold@kmu-treurevi.ch

Marc Lore­tan

Mandats­lei­ter
BSc Betriebs­öko­no­mie
zuge­las­se­ner Revisor

Tele­fon 027 948 08 18
marc.loretan@kmu-treurevi.ch

Mari­el­le Berchtold

Sach­be­ar­bei­te­rin
Dipl. Sach­be­ar­bei­te­rin Rechnungswesen

Tele­fon 027 948 08 18
marielle.berchtold@kmu-treurevi.ch

Brigit­te Kalbermatten

Sekre­ta­ri­at

Tele­fon 027 948 08 18
brigitte.kalbermatten@kmu-treurevi.ch

Silva­no Jeiziner

Mandats­lei­ter
BSc Betriebs­öko­no­mie

Tele­fon 027 948 08 18
silvano.jeiziner@kmu-treurevi.ch

Sandra Fux

Sach­be­ar­bei­te­rin 

Tele­fon 027 948 08 18
sandra.fux@kmu-treurevi.ch